Oferta Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Contact w Katowicach

Diagnoza psychologiczna

Jest całościową oceną polegającą na przeprowadzeniu działań mających na celu rozpoznanie pozytywnych i negatywnych mechanizmów funkcjonowania danej osoby. Opiera się przede wszystkim na wywiadzie psychologicznym z użyciem odpowiednich narzędzi psychologicznych. Wyniki diagnozy stanowią podstawę do określenia dalszych działań terapeutycznych.

więcej
Na pierwszym spotkaniu przedstawiany jest plan diagnozy wraz z wyceną. Spotkania diagnostyczne obejmują do 2 do 5 spotkań. Diagnozujemy:

  • trudności wczesnorozwojowe, szkolne,
  • zaburzenia neurorozwojowe jak ADHD i spectrum autyzmu,
  • zaburzania uwagi i pamięci,
  • poziom inteligencji,

Diagnozujemy dzieci i młodzież i dorosłych. Współpracujemy z psychiatrami dzieci i młodzieży.

Konsultacja psychoterapeutyczna

Pierwsze spotkanie, zwane konsultacją, jest kluczowym etapem w procesie psychoterapii. Podczas konsultacji klient ma okazję opowiedzieć o swoich trudnościach, problemach oraz oczekiwaniach wobec terapii. Spotkanie to jest również ważne dla terapeuty, ponieważ pozwala mu na dokładne zrozumienie sytuacji klienta oraz na określenie, czy jest w stanie mu pomóc.
więcej
Konsultacje mają na celu wzajemne „poznanie się” klienta i terapeuty, a także przedstawienie klientowi sposobów i metod pracy terapeutycznej. Terapeuta może przedstawić klientowi różne techniki terapeutyczne, takie jak np. terapia poznawczo-behawioralna, terapia gestalt czy terapia systemowa. Ważne jest, aby klient poznał różne podejścia terapeutyczne i wybrał to, które najlepiej odpowiada jego potrzebom.

Często konsultacje składają się z 3 do 5 sesji. W trakcie tych spotkań terapeuta i klient wspólnie omawiają problemy i wyzwania, z którymi klient się boryka, a także planują dalsze kroki terapeutyczne.

Psychoterapia związków i par

To regularne sesje terapeutyczne trwające od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od potrzeb klientów, mające na celu poznanie i doświadczenie innego niż dotychczas sposobu komunikowania i pokonywania trudności. Z psychoterapii związków korzystać mogą osoby pozostające w różnych rodzajach relacji (np. rodzic-dziecko, przyjaciele, rodzeństwo)

Psychoterapia indywidualna

To regularne sesje terapeutyczne trwające od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od potrzeb klienta. Klient ma możliwość poznania i pokonania swoich ograniczeń, wewnętrznych dylematów, wybrania innej niż dotychczasowa droga działania. Poza tym może przyjrzeć się swoim „mocnym stronom” by poznać i zaakceptować samego siebie. Na początku spotkań istotne jest dokładne omówienie i doprecyzowanie celu terapii, tak by był on mierzalny, realny do realizacji, a przede wszystkim zintegrowany i utożsamiony przez klienta.

Psychoterapia rodzinna (systemowa)

Jest to forma terapii, polegającej na rozwiązaniu problemów i konfliktów pojawiających się w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkami. Jej celem jest nazwanie źródła kryzysu oraz sposobów na jego pokonanie. W procesie uczestniczą rodzice, dzieci i terapeuta/ci prowadzący. Jej częstotliwość to raz na dwa lub trzy tygodnie.

Psychoterapia grupowa dla młodzieży/dorosłych

Polega na regularnych spotkaniach w określonej grupie osób, które prowadzi jeden lub dwóch terapeutów. Szczegółowe cele i zasady określonej grupy terapeutycznej ustalane są podczas spotkania z uczestnikami. Udział w grupie terapeutycznej poprzedzony jest indywidualną konsultacją kwalifikacyjną. Czas trwania może wynosić od 3 do 6 miesięcy, z częstotliwością spotkań 1-2 tygodniowo.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

To regularne sesje terapeutyczne trwające od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od potrzeb klienta. Pierwsze spotkanie lub spotkania przeprowadzane są z rodzicami lub opiekunami osób niepełnoletnich, w celu poznania dominującego problemu i oczekiwań. W sytuacji zawiązania kontraktu terapeutycznego terapia prowadzana jest z dzieckiem z zachowaniem tajemnicy zawodowej, z zaznaczeniem wyłączeń omówionych wspólnie na sesji. Spotkania z rodzicami lub opiekunami odbywają się cyklicznie, zgodnie z umówionymi założeniami i mają na celu przedstawienie postępów w procesie terapeutycznym oraz przekazanie ewentualnych wskazówek wychowawczych i relacyjnych.

Terapia SI – integracji sensorycznej

Jest terapią polegającą na dobraniu odpowiedniego zestawu ćwiczeń i czynności poprawiających integrację sensoryczną dziecka, czyli usprawniają sposób, w jaki dziecko odbiera i porządkuje wrażenia zmysłowe płynące ze świata. Dzieci z zaburzoną integracją sensoryczną nie potrafią prawidłowo przetwarzać bodźców ze świata zewnętrznego, które docierają do nich za pośrednictwem zmysłów i reagują na nie strachem lub agresją. Czasami wycofują się do własnego świata, by uniknąć nieprzyjemnych doznań, bywa też, że reagują nadpobudliwością ruchową.

TUS – Treningi umiejętności społecznych

Jest treningiem umiejętności społecznych i ma za zadanie poprawiać funkcjonowanie pacjentów wśród innych ludzi. Uczestnicy treningu uczą się umiejętności społecznych, obserwowania zachowań innych, ale i zwracania uwagi na to, jak sami zachowują się w stosunku do innych osób. Udział w treningu poprzedza indywidualna konsultacja kwalifikacyjna.

Terapia neurologopedyczna

Praca z pacjentem ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania.

więcej

Praca z logopedą ma na celu ocenę rozwoju oraz stanu mowy, jak też dookreślenie nieprawidłowości występujących w procesie komunikacji językowej.

Zapraszamy:

  1. Osoby dotknięte chorobami neurodegeneracyjnymi (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, itd.)
  2. Osoby po udarach, bądź urazach czaszkowo-mózgowych
  3. Osoby z afazją różnorakiego pochodzenia
  4. Osoby mające problemy z jedzeniem i połykaniem= dysfagia
  5. Osoby dotknięte różnoraką niepełnosprawnością, bądź borykające się z zespołami genetycznymi

Na konsultację zabierz ze sobą całą dokumentację medyczną: interesuje nas „cały” Człowiek-
nie tylko głowa.

Terapia oligofrenopedagogiczna

Praca z pacjentem polega na długofalowym procesie działań ukierunkowanym na edukację, terapię oraz kształtowanie umiejętności życiowych wśród osób z niepełnosprawnością w celu przywrócenia im maksymalnej sprawności intelektualnej.

Terapia uzależnień

Terapia uzależnień jest przede wszystkim procesem psychologicznym, którego celem jest wsparcie osób uzależnionych m.in. od alkoholu czy narkotyków w budowaniu nowego, naprawczego funkcjonowania.

Coaching

Jest prostą i efektywną metodą rozwoju osobistego, gdzie Klient i Coach tworzą porozumienie. Celem spotkań jest rozwój osobisty, rozwój zawodowy, poprawienie efektywności działania, podniesienie kompetencji Klienta, poszerzenie jego świadomości, przejęcie odpowiedzialności przez Klienta za życie jakie tworzy aby osiągnąć rezultaty jakich pragnie w biznesie jak i życiu osobistym.

Umów wizytę

Przejdź do systemu rejestracji. Wybierz dogodny termin. Możesz też dokonać płatności on-line w systemie.